AuKid privacy

Podmienky ochrany súkromia aplikácie AUKID

Tieto podmienky spracovania sú platné od 17.3.2021

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto Podmienky spracovania Osobných údajov (ďalej len „Podmienky spracovania“).

Tieto Podmienky spracovania podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných pri prevádzke Aplikácie AUKID. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese dev.naseslnko@gmail.com.

Ak sa v týchto Podmienkach spracovania používa pojem „Prevádzkovateľ“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli občianske združenie NAŠE SLNKO, o.z., so sídlom Estónska 5202/28, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice, Slovenská republika, IČO: 30 800 013.

Na účely týchto Podmienok spracovania majú nasledovné pojmy tento význam:

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach spracovania. Pre vylúčenie pochybností, ak sa údaje vypĺňané v rámci používania Aplikácie týkajú právnickej osoby, tak v žiadnom prípade nejde o osobné údaje.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a sme ním My v súlade s týmto Podmienkami spracovania.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ (fyzická alebo právnická osoba alebo iný subjekt), ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Aplikácia“ je aplikácia AUKID zameraná na pomoc deťom trpiacim autizmom, ktoré nemajú dobre vyvinutú schopnosť reči.

Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Aké Osobné údaje o Vás získavame? 

E-mailová adresa

Ak si vytvoríte užívateľský profil v aplikácii tak o Vás budeme spracovať e-mailovú, ktorú uvediete v procese registrácie.

Všeobecné informácie o Vašom zariadení

Informácie ako IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate spracúvame pri prístupe k Aplikácii. Tieto údaje spracúvame najmä v prípadoch kedy

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v prípade, že nás budete kontaktovať dochádza ku komunikácii medzi Vašim zariadením a našimi servermi.

V prípade, že sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom niektorej z dostupných e-mailových adries alebo iným spôsobom, v takom prípade o Vás budeme spracúvať Osobné údaje, ktoré sú potrebné pre komunikáciu s Vami a prípadné vybavenie Vašej požiadavky

Akým spôsobom Vaše Osobné údaje spracúvame? 

1. Sprístupnenie aplikácie a jej funkcií

Vaše Osobné údaje v rozsahu popísanom vyššie spracúvame za účelom umožnenia Vášho prístupu k Aplikácii a jej používaniu.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba (dôvod podľa článku 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s používaním aplikácie používame po dobu trvania existencie Vášho používateľského profilu a po dobu 3 rokov od jeho zmazania.

2. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Aplikácie

Všeobecné informácie o Vašom zariadení používame aj na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Aplikácie, na zvýšenie komfortu pri jej používaní, na zabezpečenie technickej podpory Aplikácie, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Aplikácie a zabránenia zneužívania Aplikácie.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Aplikácie a optimalizácií jej funkcionalít (dôvod podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje získané na tento účel budú spracúvané po dobu 3 rokov od Vášho posledného použitia Aplikácie.

3. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Vaše Osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich oznámite pri komunikácii s nami spracúvame na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na vybavení Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu (dôvod podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

4. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR (Zákona o ochrane osobných údajov)

Vaše Osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich oznámite vo Vašej žiadosti súvisiacej s uplatňovaním práv podľa GDPR alebo Zákona o ochrane osobných údajov spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti (dôvod podľa článku 6. ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje? 

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

Ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní,súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb.

Ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene nášho združenia. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami spracovania.

Prenos Osobných údajov mimo EÚ? 

Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov? 

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame Osobné údaje Vám patria nasledujúce práva:

Právo odvolať súhlas V prípadoch, kedy Vaše Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese dev.naseslnko@gmail.com.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše Osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše Osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich Osobných údajov, napríklad v prípade, ak Osobné údaje, ktoré sme o Vászískali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená,že nebudeme môcť Vašejžiadosti vyhovieť.

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše Osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že Osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše Osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len Osobných údajov, ktoré sme od Vászískali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov

Bezpečnosť 

Ak sa domnievate, že Vaše Osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Zmeny Podmienok 

Sme oprávnení tieto Podmienky spracovania kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach spracovania, umiestnime nové Podmienky spracovania v Aplikácii a podľa potreby Vás o zmene Podmienok spracovania budeme informovať aj prostredníctvom emailu.

Takto zmenené Podmienky spracovania budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti.

Kontaktujte nás 

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam spracovania, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese dev.naseslnko@gmail.com.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email