Náš cieĽ

Zámerom projektu je upozorniť na skutočnosť, že aj keď ľudia trpiaci autizmom majú problémy s komunikáciou, neznamená to, že komunikovať nechcú. Častokrát len nevedia ako, pretože im v tom bráni ich odlišné vnímanie a prežívanie. Odkazom výstavy je, že aj umenie môže byť jedným z komunikačných prostriedkov.

Vďaka spolupráci šikovných a talentovaných ľudí s finančnou podporou Nórskych fondov a Úradu vlády SR, vznikol úžasný projekt s názvom “Komunikácia umenia - Umenie komunikácie”.

OUR GOAL

The aim of the project is to draw attention to the fact that even if people with autism have communication problems, it doesn’t mean they do not want to communicate. Often they do not know how, because they have a different perception and acceptation of reality around them. The message of the exhibition is that art can also be one of the communication channel.

Thanks to the cooperation of skilled and talented people with the financial support of the Norwegian Funds and the Office of the Government of the Slovak Republic, a wonderful project called "Communication of Art - Art of Communication" was created.

OSAMELÍ

Súčasťou projektu je výstava diel štyridsiatich výtvarníkov, z ktorých dvadsiati sú autistickí autori a dvadsiati neautistickí, profesionálni výtvarníci. Dňa 11.6.2016 bude táto výstava otvorená v Galleri Lista Fyr v Nórsku, a 13.9.2016 v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci.

V rámci projektu bude tiež organizovaná konferencia za účasti odborníkov, ktorá sa primárne bude venovať komunikácií ľudí trpiacich autizmom. Následne bude k tejto téme vydaná aj knižná publikácia.

Alone

Part of the project is an exhibition of artworks by forty artists, of which twenty are autistic authors and twenty non-autistic, professional artists. On 11 June 2016, this exhibition will be opened at Galleri Lista Fyr in Norway, and on September 13, 2016 at the Bratislava City Gallery in Pálffy Palace.

A conference will also be organized with the participation of experts who will primarily focus on communication of people with autism. Subsequently, a book publication will be published.

Obrazy

Nahliadnite na vystavu v Lista Fyr

Nahliadnite na vystavu v Trastade - Trastad Samlinger

Partneri

„Granty EHP“
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“/„Cooperation with common values“
„Zachráňme dedičstvo našich predkov“/„Save the heritage of our ancestors“
Názov projektu: Komunikácia umenia – Umenie komunikácie
Číslo projektu: CLT03008
Projektová zmluva: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2442979&l=sk
Výška poskytnutej pomoci: 88 200 €

www.eeagrants.sk,www.eeagrants.org