O Konferencii

Zavŕšením projektu Osamelí je konferencia, ktorá vychádzajúc zo získaných poznatkov z prípravy, realizácie a predstavenia umeleckých diel otvára novú perspektívu a možnosti komunikácie s osobami, u ktorých nachádzame rôzne stupne prejavu symptómov z autistického spektra.

Registrácia


*Registrácia je nutná

Program

08:00
Prezentácia účastníkov

priestor pre návštevu expozície
a pozretie filmu

08:00
Presentation

time to walk through the exhibition
and see the film.

09:00
Otvorenie

prezentácia projektu

09:00
Opening

project presentation

09:20
Úvodná prednáška

prof. Floyd Charles Mace (USA)

09:20
Key note speach

prof. Floyd Charles Mace (USA)

10:30
Prestávka s občerstvením

v priestore výstavy

10:30
Coffee break

in exhibition

10:45
Panelová diskusia


Výtvarníci participujúci
na projekte:

Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.,
Mgr. art Erik Binder, ArtD.,
doc. Ján Triaška

Odborné vedenie
výtvarníkov s PAS:

Bc. Radka Zábojová

Kurátor výstavy:
Mgr. Naďa Kančevová, PhD.

Dokumentarista:
Ivo Brachtl

10:45
Panel discussion

Participating artists
on project:

Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.,
Mgr. art Erik Binder, ArtD.,
doc. Ján Triaška

Coach of artist
with ASD: 

Bc. Radka Zábojová

Curator of the exhibition:
Mgr. Naďa Kančevová, PhD.

Capture of the creation: 
Ivo Brachtl

12:15
Obedná prestávka

Hudobné vystúpenie
Peter Valo, výtvarník s PAS
participujúci na projekte

12:15
Lunch break

Musical performance
Peter Valo, Artist participating
on project with ASD

13:20
Prednášky

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.
Akademické centrum
výskumu autizmu

Ing. Jana Herotová
Lektorka mediální komunikace,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

prof. Mgr. Andrea Madarasová
Gecková, PhD.

Ústav psychológie zdravia,
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

Otto Kouwen (NL)
riaditeľ Ateliéru Radostné tvorby Praha

Jana Štrpková
Muzikoterapia

13:20
Lectures

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.
Academic Research
Center for Autism

Ing. Jana Herotová

Lector of media communication,
University Tomáše Bati in Zlín.

prof. Mgr. Andrea Madarasová
Gecková, PhD.

Department of Health Psychology
P.J.Safarik University in Košice

Otto Kouwen (NL)
director of Studio of Joyful Creation Praha

Jana Štrpková
Music therapy

16:30
Záver
16:30
Conclusion

Partneri